REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.PTMPOLSKA.PL

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:

 • COOKIES – oznacza dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik;
 • KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę;
 • KONTO – oznacza wirtualną przestrzeń w Sklepie zabezpieczoną hasłem, umożliwiającą Użytkownikowi składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, podgląd statusu realizacji zamówień i historii zakupów oraz otrzymywanie rabatów i kuponów promocyjnych;
 • KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną powyżej 18 roku życia, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy;
 • REGULAMIN – oznacza niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę;
 • SKLEP – oznacza przedsiębiorstwo funkcjonujące za pośrednictwem strony internetowej sklep.ptmpolska.pl, za pomocą której Kupujący i Sprzedawca bądź Usługobiorca i Usługodawca zawierają umowy na odległość;
 • SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza PTM POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Zgierskiej 250/252, 91-364 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 0000520332, posługującą się NIP – 7262654841, REGON – 101818053; adres e-mail: sklep@ptmpolska.pl; tel.: +48 42 658-10-97;
 • USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy;
 • USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę;
 • UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną powyżej 18 roku życia, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze Sklepu;
 • KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • ZAPŁATA – oznacza zaksięgowanie kwoty wynagrodzenia na rachunku bankowym podmiotu uprawnionego do otrzymania wynagrodzenia.
 • DNI ROBOCZE- oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu, oraz stworzenia Konta.
 2. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich, w kwocie netto i w momencie składania zamówienia zostają powiększone o obowiązującą stawkę VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Kupującymi umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
 3. Sklep nie realizuje wysyłek poza granicami kraju.
 4. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 5. Sprzedawca  informuje,  że  korzystanie  przez  Klienta  ze  Sklepu  za  pośrednictwem  przeglądarki internetowej,  w  tym  składanie  Zamówienia,  a  także  nawiązywanie  połączenia  telefonicznego  ze Sprzedawcą, może być związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są  pobierane  przez  Sprzedawcę,  ale  przez  dostawcę  publicznie  dostępnych  usług telekomunikacyjnych  w  rozumieniu  ustawy  Prawo  telekomunikacyjne,  z  którego  usług  korzysta Klient. Dostawca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest podwykonawcą Sprzedawcy.

 

 

3. ZAŁOŻENIE KONTA

1.    Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć przycisk „Zaloguj się”, a potem „Nie masz konta? Załóż je tutaj”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.

2.      Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Firma (pole obowiązkowe w przypadku gdy Klientem jest Firma)
 • Numer NIP (pole obowiązkowe w przypadku gdy Klientem jest Firma)
 • Adres e-mail
 • Hasło
 • Wyrazić zgodę zaznaczając pole wyboru dotyczące ochrony danych osobowych.

W przypadku wypełniania formularza w trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość realizacji zamówienia jako Gość lub zalogowania się do wcześniej założonego już konta. W przypadku zamówienia jako Gość, konieczne będzie podanie następujących danych:

DANE OSOBOWE:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Firma (opcjonalnie jeśli Klientem jest firma)
 • Numer NIP (opcjonalnie jeśli Klientem jest firma)
 • Adres e-mail
 • Wyrazić zgodę zaznaczając pole wyboru dotyczące ochrony danych osobowych.

ADRESY:

 • Adres dostawy:
  • Ulica i numer domu
  • Kod pocztowy
  • Miejscowość
  • Kraj
  • Telefon kontaktowy w sprawach dostawy
  • W przypadku gdy powyższy adres dostawy jest również adresem do faktury wymagane jest zaznaczenie pola wyboru: „ Użyj tego adresu także do faktury”

 

  • Pozostawienie niezaznaczonego pola wyboru „ Użyj tego adresu także do faktury” pozwoli Klientowi na późniejszym etapie formularza podać dane adresowe do faktury wg poniższego schematu:
  • Firma
  • NIP UE
  • Adres
  • Uzupełnienie adresu
  • Kod pocztowy
  • Miasto
  • Kraj
  • Telefon

SPOSÓB DOSTAWY:

Poprzez zaznaczenie pola wyboru Klient określa sposób realizacji zamówienia wg poniższych możliwych opcji:

·        Odbiór osobisty w sklepie

·        Wysyłka poprzez firmę kurierską

·        Wpisanie opcjonalnie dodatkowego komentarza do powyższego sposobu dostawy w polu: „Jeżeli chcesz dodać komentarz do swojego zamówienia, zapisz go poniżej”

PŁATNOŚĆ:

Klient zaznaczając odpowiednie pola wyboru określa:

·        Typ dokumentu sprzedażowego ( Faktura / Paragon )

·        Rodzaj płatności za realizowane zamówienie ( przelew / gotówka przy odbiorze)

              

 

 1. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym a zwłaszcza nieprawdziwych danych.

5.      Kliknięcie przycisku „ ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” albo sfinalizowanie zamówienia połączonego z zakładaniem Konta (wybranie opcji „Stwórz Konto” i wpisanie hasła), powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty zawarcia umowy o założenie Konta. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia również umowy sprzedaży. Założenie konta wiąże się z akceptacją Regulaminu Sklepu.

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu siódmego niniejszego paragrafu.
 2. W celu pełnego wykorzystania Konta, Klient powinien podać w zakładce „TWOJE KONTO” dane:

·        Firma

·        NIP UE

·        Adres

·        Uzupełnienie adresu

·        Kod pocztowy

·        Miasto

·        Kraj

·        Telefon

 1. Po założeniu Konta  Klient ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień oraz podglądu statusu realizacji zamówień.
 2. Sprzedawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania do Konta, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
 3. Umowa z  Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony i ma charakter nieodpłatny. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy lub e-mailem na adres sklep@ptmpolska.pl

 

4. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ TOWARÓW

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Kupującego. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia „Zamówienie jako gość”.  Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, natomiast realizowane będą w dni robocze w godzinach 8-17.
 2. Złożenie zamówienia wiąże się z akceptacją Regulaminu Sklepu.
 3. W celu złożenia zamówienia za pomocą konta w Sklepie bądź formularza zamówienia, Użytkownik po wybraniu odpowiedniego dla siebie towaru, poprzez kliknięcie na pole z napisem „Dodaj do koszyka” dodaje towar do wirtualnego koszyka, a następnie  ma możliwość kontynuować zakupy, lub zakończyć klikając  dwukrotnie „ PRZEJDŹ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA” przechodząc w ten sposób do podstrony umożliwiającej mu rejestrację bądź przejście do formularza zamówienia. Po uzupełnieniu formularza zamówienia, Użytkownik klika na pole z napisem „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”, po czym Sprzedawca wysyła niezwłocznie do Użytkownika wiadomość e-mail zawierającą informację o złożonym zamówieniu, a Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówienie. Do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Kupuję z obowiązkiem zapłaty” (moment  złożenia Zamówienia)  Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji  i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Towarów, modyfikacji sposobu płatności lub sposobu doręczenia, zmiany adresu do doręczeń;
 4. W celu złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika obowiązkowych danych patrz pkt. 3.3

 

5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

a. podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych danych Klienta;

 

b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych  przez  Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;

 

c. korzystania  z  usług  oferowanych  przez  Sprzedawcę  w  sposób  zgodny  z  przepisami obowiązującego  prawa,  postanowieniami  Regulaminu,  a  także  z  przyjętymi  w  danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;

 

d. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów;

 

e. niedostarczania  i  nieprzekazywania  w  ramach  Sklepu  jakichkolwiek  Treści  zabronionych przez  przepisy  obowiązującego  prawa,  w  szczególności  Treści  naruszających  majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

f. niepodejmowania działań takich jak:

·        rozsyłanie  lub  umieszczanie  w  Sklepie  niezamówionej  informacji  handlowej  lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

·        podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;

·        modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści dostarczanych  przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów;

·        nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób  który  jest  sprzeczny  ze  społeczno-gospodarczym  przeznaczeniem  danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

                     

7. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza złożenie zmówienia oraz przyjęcie zamówienia do realizacji emailem. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie otrzymania wiadomości e-mail zawierającej informacje o złożonym przez Klienta zamówieniu.

 

8. Na prośbę Klienta obsługa Sklepu może zmodyfikować złożone zamówienie przez dodanie lub usunięcie wybranej pozycji, o ile nie nastąpiła jeszcze płatność za zamówienie (dotyczy to sytuacji, gdy w zamówieniu wybrana została płatność przelewem tradycyjnym) albo do chwili spakowania paczki, jeśli w zamówieniu wybrana została płatność przy odbiorze. Na późniejszym etapie realizacji zamówienia nie będzie możliwe dokonanie zmiany w zamówieniu. W celu zmodyfikowania zamówienia należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie (nr tel.: + 48 668 178 899).

                     

9. Zamówienia złożone w sklepie internetowym sklep.ptmpolska.pl są automatycznie przyjmowane ze statusem ,,Oczekujące”, które następnie w ciągu 24 godzin są przez pracownika przyjmowane do realizacji wraz ze statusem ,,W realizacji”. Status „W realizacji” może być nadany przy płatnościach za zamówienie w innej formie niż płatność gotówką za pobraniem, dopiero po zaksięgowaniu zapłaty za zamówienie na rachunku Sprzedawcy. W większości przypadków zamówienie takie jest realizowane (tzn. spakowane i wysłane) w ciągu 24 godzin. W wyjątkowych przypadkach Sklep zastrzega sobie termin realizacji zamówienia do 10 dni roboczych ( o czym poinformuje drogą telefoniczną bądź e-mailową).

 

10. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

 

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży jeśli w momencie przygotowywania do wysyłki zakupionego przez Klienta towaru, stwierdzi uszkodzenia uniemożliwiające sprzedaż towaru. W przypadku braku towaru na stanie magazynowym  lub braku możliwości zastąpienia uszkodzonego towaru pełnowartościowym Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta i zaproponuje najszybszy możliwy termin dostawy zamówionego Towaru.

5. PŁATNOŚCI

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) płatność za pobraniem (dopuszczalne dla zamówień do kwoty 5000 PLN brutto),

b) płatność przelewem tradycyjnym,

c) płatność za pośrednictwem systemu płatności internetowej

 1. Sprzedawca informuje, że jego rachunek bankowy na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru płatności przelewem prowadzony jest przez bank:

Santander Bank Polska   
Numer rachunku: 51 1090 2590 0000 0001 2393 3166

 1. Sprzedający oczekuje na płatność za zamówienie 7 dni kalendarzowych. W przypadku braku płatności we wskazanym terminie zamówienie jest anulowane. O oczekiwaniu na płatność oraz o anulowaniu zamówienia Sprzedający powiadomi Kupującego za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany przy jego składaniu.
 2. W przypadku wyboru sposobu płatności: „Płatność za pośrednictwem systemu płatności internetowej” Kupujący po kliknięciu przycisku „Kupuję z obowiązkiem zapłaty” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe.
 3. Sklep umożliwia płatność przy odbiorze. W takim przypadku w formularzu zamówienia należy zaznaczyć opcję „Płatność za pobraniem”. Wyjątek stanowi sytuacja, w której zamówienie przekracza kwotę 5.000,00 PLN brutto (opcja płatności za pobraniem niedostępna).
 4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

6. WYSYŁKA TOWARU

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej „ DPD”.
 2. Sposoby i koszty  dostawy towarów są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia.
 3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 4. Koszty związane z dostawą towarów ponosi Kupujący, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Kupującego koszty dostawy pokryje Sprzedawca.
 5. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi.

 7. ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówienia stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie (w szczególności zgodnej z formularzem „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa” znajdującym się na stronie Sklepu lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt, co uznane będzie za jednoznaczne odstąpienie od umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/towar przed jego upływem na adres: POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Zgierskiej 250/252, 91-364 Łódź. E-mail: sklep@ptmpolska.pl
 2. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem zapisów punktu 7 ust. 5 Regulaminu. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres PTM POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Zgierskiej 250/252, 91-364 Łódź.
 3. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
 4. Zwrotom nie podlegają zakupione elementy elektroniczne. W przypadku nieprawidłowego ich działania prosimy o kontakt telefoniczny i wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie sklepu w zakładce „Zwroty i reklamacje”. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta, jednak nie wcześniej niż w dniu otrzymania przez Sprzedawcę zwracanego towaru. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 6. Konsument ponosi  odpowiedzialność  za  zmniejszenie  wartości  zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny  do  stwierdzenia  charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega  sobie  prawo  do  dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
 7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu w zakładce „Zwroty i reklamacje”.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

 

a. w których przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

b. w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

c. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

 

W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z formularzem reklamacyjnym zawierającym opis niezgodności.

Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny  od  wad przedawnia  się  z  upływem  roku  licząc  od  dnia  stwierdzenia  wady,  jednak  bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 

Jeżeli  Klientem  jest  konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia  wady żądać wymiany Towaru na  wolny  od  wad  albo  zamiast  wymiany  Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem  proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 1. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem: .: +48 668 178 899, drogą mailową na adres: sklep@ptmpolska.pl lub w formie pisemnej na wskazany w punkcie 1 „SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA „ adres siedziby Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. W celu przyśpieszenia procesu rozpatrywania reklamacji prosimy konsumentów o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu dokumentującego zakup. 8. WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sprzedający ma prawo do zmiany Regulaminu jedynie w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, w szczególności:
  1. wprowadzenia nowych usług, związanych ze Sklepem,
  2. zmian sposobów dostawy lub płatności,
  3. modyfikacji ścieżki zakupowej,
  4. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
 3. W przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, Sprzedawca prześle do Kupujących, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Kupujących na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
 4. Kupujący, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta. Jeżeli Kupujący nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Kupującego z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

9. POSTANOWIENIA NIEDOTYCZĄCE KONSUMENTÓW

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie to może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca ma prawo ograniczyć Przedsiębiorcom dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru zakupionego przez Przedsiębiorcę przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.
 4. Przedsiębiorca w chwili odbioru towaru zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do towarów kupionych przez Przedsiębiorcę zostaje wyłączona.
 6. Odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do kwoty jednego tysiąca złotych. Przy czym, odpowiedzialność za utracone przez Przedsiębiorcę korzyści jest wyłączona w całości.

 

10. LICENCJA

 

1. Wyłączne prawa do treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy.

 

2. Klient jest uprawniony  do  korzystania  z  ww. treści nieodpłatnie, a także do korzystania z treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie  w  zakresie  dozwolonego  użytku  osobistego. Wykorzystywanie treści w  innym  zakresie  jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej  zgody,  udzielonej  przez  uprawniony  do  tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

11. PLIKI COOKIES

 

1. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą bowiem do utrzymania sesji Kupującego po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia.

2. Witryna www.sklep.ptmpolska.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny sklepu, aby usprawniać jego funkcjonowanie,  zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Na stronie Sklepu stosowane są pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard i wygodę w obsłudze strony, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Sprzedawcy w celu optymalizacji działań.

 

4.  Na stronie sklepu wykorzystywane są następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach witryny Sklepu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach witryny Sklepu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Sklepu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

 

5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

 

 

 

 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W trakcie korzystania ze Sklepu oraz w korespondencji ze Sprzedawcą podawanie treści o charakterze bezprawnym jest niedopuszczalne.
 2. Integralną częścią Regulaminu jest „Polityka prywatności sklepu internetowego sklep.ptmpolska.pl” dostępna na stronie internetowej Sklepu.
 3. Prawem właściwym dla usług świadczonych za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.ptmpolska.pl jest  prawo Rzeczpospolitej  Polskiej,  a  sądami  sądy  powszechne  w  Rzeczpospolitej  Polskiej,  chyba  że  co innego  wynika  z  bezwzględnie  obowiązujących  przepisów  prawa.  Ewentualne  spory  pomiędzy Sprzedawcą  a  Klientem,  niebędącym  jednocześnie  Konsumentem  zostają poddane  sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.
 5. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie sklep.ptmtrade.pl