POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.PTMPOLSKA.PL

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w sklepie internetowym sklep.ptmpolska.pl (dalej zwanym „Sklep Internetowy”). Administratorem Sklepu Internetowego jest PTM POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą
w Łodzi przy ul. Zgierskiej 250/252, 91-364 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 0000520332, posługującą się NIP:7262654841, REGON: 101818053.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami:

·        Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119, s. 1 z późn. zm.), zwanego dalej: RODO,

·        Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

·        Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Administrator Sklepu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera
i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

§1 Dane osobowe

1.1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest:

PTM POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Zgierskiej 250/252, 91-364 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 0000520332, posługującą się NIP:7262654841,
REGON: 101818053

1.2. W sprawie swoich danych osobowych Klient może skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 • poczty elektronicznej: biuro@ptmtrade.pl;
 • poczty tradycyjnej: PTM POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Zgierskiej 250/252, 91-364 Łódź;
 • formularza kontaktowego, który możesz znaleźć pod adresem: www.sklep.ptmpolska.pl/kontakt;
 • telefonu: 42 658 10 97.

1.3. W sprawach dotyczących swoich danych osobowych Klient może skontaktować się również Przedstawicielem Administratora danych osobowych za pomocą:

 • poczty elektronicznej: mr@ptmtrade.pl;
 • tradycyjnej: PTM POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Zgierskiej 250/252, 91-364 Łódź;
 • formularza kontaktowego, który możesz znaleźć pod adresem: www.sklep.ptmpolska.pl/kontakt;

§2 Cele przetwarzania danych osobowych

2.1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego
w następujących celach i zakresie:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta (np. założenie konta), tj. dane podane
  w formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym (adres e-mail oraz ustanowione hasło); jeżeli rejestracja konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Google+, Facebook) przetwarzane jest imię i nazwisko Klienta, a jeżeli rejestracja następuje przy zakupie towarów przetwarzane jest imię i nazwisko Klienta i dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysyłki;
 • w celu świadczenia usług wymagających założenia konta (np. prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia) przetwarzane są dane Klienta podane przy rejestracji konta, przy aktualizacji danych konta oraz przy zakupie towarów;
 • w celu świadczenia usług niewymagających założenia konta i zakupu towaru (np. przeglądanie strony www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka towarów) przetwarzamy dane osobowe dotyczące aktywności Klienta w Sklepie Internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez niego elementów strony, dane dotyczące sesji jego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adresu IP;
 • w celu wykonania umowy sprzedaży towarów (np. doręczenia zamówionych towarów), przetwarzane są dane osobowe Klienta podane przez niego przy zakupie towarów, takie jak imię i nazwisko, adres
  e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli zakup  dokonywany jest za pośrednictwem konta, dodatkowo ustanowione hasło;
 • w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu Internetowego, przetwarzane są dane osobowe dotyczące aktywności Klienta w Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie Internetowym, historii wyszukiwania, lokalizacji, adresu IP, ID urządzenia, danych dotyczących przeglądarki internetowej
  oraz systemu operacyjnego Klienta;
 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i przed innymi organami egzekucyjnymi, Administrator może  przetwarzać dane osobowe Klienta podane przy zakupie towarów lub założeniu konta i aktualizacji danych konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
 • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzane są dane osobowe podane przez Klienta w formularzu kontaktowym, dokumentach reklamacyjnych, skargach i wnioskach;
 • w celu marketingu towarów i usług Sklepu Internetowego oraz jego partnerów, w tym remarketingu, przetwarzane są dane osobowe podane przez Klienta przy utworzeniu konta i aktualizacji danych konta, dane dotyczące aktywności Klienta w Sklepie internetowym. W przypadku remarketingu, wykorzystywane są dane Klienta o jego aktywności w celu dotarcia do Klienta z  komunikatami marketingowymi Sklepu Internetowego poza witryną Sklepu Internetowego. Wykorzystywane w tym celu usługi zewnętrznych dostawców polegają na wyświetlaniu komunikatów Sklepu Internetowego
  na stronach internetowych innych niż witryna Sklepu internetowego;
 • w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomień o wygranej oraz reklamowania oferty Sklepu Internetowego, wykorzystywane są dane osobowe Klienta podane podczas rejestracji konta i aktualizacji danych konta, przy zakupie towarów oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego;
 • w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów przetwarzane są informacje
  o zamówieniu, dane podane w  czasie rejestracji konta lub aktualizacji danych konta lub podczas zakupu towaru, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie
  są wykorzystywane przez Sklep Internetowy do celów reklamowych.

§3 Kategorie danych osobowych

3.1. Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 • dane kontaktowe;
 • dane dotyczące aktywności w Sklepie internetowym;
 • dane dotyczące zamówień w Sklepie internetowym;
 • dane dotyczące zapytań, reklamacji skarg i wniosków;
 • dane dotyczące usług marketingowych.

3.2. Podanie przez Klienta wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§4 Czas przetwarzania danych

4.1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
 • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
 • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

4.2. Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych
3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy – dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

4.3. Dane dotyczące zamówień towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.

4.4. Dane dotyczące Klientów, którzy nie zarejestrowali konta przechowywane są przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.

4.5. Dane osobowe Klienta dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą
być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Sklepu internetowego.

§5 Odbiorcy danych osobowych

5.1. Dane osobowe Klientów przekazywane są następującym kategoriom odbiorców:

 • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, GIODO, Prezes UOKiK, na ich wezwanie,
 • dostawcom zewnętrznym, którzy na podstawie stosownych umów świadczą usługi na rzecz Sklepu Internetowego w celu realizacji umów zawartych z Klientami Sklepu Internetowego, np. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności elektronicznych.

§6 Prawa osoby, której dane dotyczą

6.1. Na podstawie RODO Klient ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przenoszenia danych osobowych.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Klientowi informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez niego żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Klienta o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

6.2. Klient ma prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy jego dane osobowe
są przetwarzane.

6.3. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe Klienta ma on prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
  o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

W celu zażądania dostępu do swoich danych osobowych należy zgłosić swoje żądanie na dane kontaktowe wskazane w par. 1 „Polityki prywatności”.

6.4. Jeżeli dane osobowe Klienta są nieprawidłowe ma on prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych. Klient posiada też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia swoich danych osobowych. W celu zażądania sprostowania swoich danych osobowych lub ich uzupełnienia należy zgłosić swoje żądanie na dane kontaktowe wskazane w par. 1 „Polityki prywatności”. Klient,
który dokonał rejestracji Konta w Sklepie Internetowym swoje dane osobowe może sprostować i uzupełnić samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.

6.5. Klient ma prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • jego dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • Klient wycofał zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 • jego dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniósł sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych
  jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniósł sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
  przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

6.6. Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać dane Klienta dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, o czym zostanie poinformowany.

6.7. W celu zażądania usunięcia swoich danych osobowych należy zgłosić żądanie na dane kontaktowe wskazane w §1 „Polityki prywatności”.

6.8. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie danych osobowych Klienta na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych Klient zażąda ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 •  dane osobowe Klienta przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Klienta;
 • gdy zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie Klienta.

Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych należy zgłosić na dane kontaktowe wskazane w par. 1 „Polityki prywatności”.

6.9. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
  lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W celu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych należy zgłosić swoje żądanie
na dane kontaktowe wskazane w par. 1 „Polityki prywatności”.

6.10. Klient ma prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. Klient może również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio jego dane osobowe innemu administratorowi
(o ile jest to technicznie możliwe).

W celu zgłoszenia żądania przeniesienia swoich danych osobowych należy zgłosić swoje żądanie na dane kontaktowe wskazane w par. 1 „Polityki prywatności”.

6.11. Klient może cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody Klienta przed jej cofnięciem.

6.12. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych należy zgłosić swoje żądanie na dane kontaktowe wskazane w par. 1 „Polityki prywatności” lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Koncie użytkownika.

6.13. Klient ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

§7 Postanowienia końcowe

7.1. Niniejsza „Polityka prywatności” stanowi integralną część „Regulaminu sklepu internetowego sklep.ptmpolska.pl”, w związku z czym wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu Internetowego, a wszelkie zmiany w jej zapisach odbywają się zgodnie z zapisami Punktu 8 Regulaminu.